سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران 
عضو هیئت علمی (استادیار) گروه اقتصاد نظری 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پارسا 
ریاست 
 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی