مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علیرضا
نام خانوادگی:پورفرج
پست الکترونیک:pourfaraj@yahoo.com
نخصص ها:اقتصاد