بررسی اثر تأمین مالی اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران
29 بازدید
محل نشر: پژوهشهای رشد و توسعه پایدار » بهار و تابستان 1383 - شماره 11 و 12 (24 صفحه - از
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در ایران از سال 1831 شیوه تأمین مالی بودجه با به کاگیری روش آمارهای مالی در بودجه‌ به وسیله سه تراز عملیات جاری،واگذاری دارایی و دارایی مالی معرفی شده است.در این‌ مقاله اثر تأمین مالی اندازه دولت با کمک داده‌ها و تخمین به روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط3 در دو زمینه اندازه جاری و اندازه سرمایه‌ای بر رشد اقتصادی کشور برآورد شده است.با استفاده از نتایج این بررسی می‌توان شیوه‌های مؤثر برای اصلاح ساختار در ایران را معرفی کرد. نتایج نشان می‌دهد کاهش وابستگی عملیات جاری به تراز واگذاری دارایی،اندازه دولت را اصلاح می‌کند و اقتصاد ایران را در مسیر رشد قرار می‌دهد.دولت باید برای انجام اصلاحات‌ با هدف رسیدن به اندازه مطلوب،سال پایه‌ای تعیین و اندازه اضافی جاری خود نسبت به سال‌ پایه را براساس سیاست تعدیل ساختاری قبل از سال پایه و سیاست تثبیت ساختاری برای بعد از سال پایه اصلاح کند. واژگان کلیدی: اصلاح ساختار تأمین مالی،رشد اقتصادی،اندازه دولت،آزمون رگرسیون به‌ ظاهر نامرتبط،تعدیل ساختاری،تثبیت ساختاری
آدرس اینترنتی