اثر نوآوری بر رابطه رشد و عدالت از منظر استحقاقی و توزیعی
39 بازدید
محل نشر: کار و جامعه » بهمن و اسفند 1388 - شماره 116 و 117 (10 صفحه - از 18 تا 27)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
چنان‌که در نظریات جدید توسعه اقتصادی و تجربیات کشورهای صنعتی دیده می‌شود یکی از عوامل اصلی رشد فزاینده و توسعه پایدار1کشورها،نوآوری و خلاقیت در همه زمینه‌های علمی،فنی،هنری،تولید و...است.یکی‌ از این نظریات نظریه مشهور شومپیتر2است که توضیح می‌دهد چگونه نوآوری می‌تواند عامل رشد و توسعه پایدار اقتصاد شود.یکی از مسائل مهم امروز در مکاتب اقتصادی،بحث اثر رشد و نابرابری است.برخی از نظریه‌پردازان‌ بر این باورند که برابری بر رشد اثر جانشینی داشته و برای رشد بیشتر،نیازمند نابرابری‌های بیشتر خواهیم بود. اما برخی مکاتب و نظام‌ها،نظری بر خلاف آن دارند.بنا به نظر مکتب اقتصاد اسلامی،اگر نابرابری‌ها براساس نظام‌ شایستگی و استحقاق‌ها باشد،مسأله رابطه رشد و نابرابری به شکلی دیگر تغییر ماهوی می‌یابد. هدف این پژوهش نشان‌دادن چگونگی اثرگذاری نوآوری و فناوری بر رابطه رشد و عدالت به مفهوم توزیعی و استحقاقی‌ خواهد بود.برا نشان دادن این نحوه عمل،از تئوری شومپیتر و تئوری عدالت استحقاقی برای ساخت و توصیف مدلی‌ که بیانگر نحوه اثرگذاری متقابل متغیرها بر هم خواهد بود استفاده خواهد شد.در این پژوهش، این مسأله با وارد ساختن نوآوری(در زمینه‌های مختلف علمی،فنی و...)به عنوان عامل استحقاق در نظام تولید،توزیع و مصرف، نشان داده خواهد شد.خواهیم دید که واردسازی نوآوری به این مدل،توضیح‌دهی الگو را به خوبی انجام خواهد داد. در نهایت خواهیم دید که نوآوری چگونه بر رشد اقتصادی تأثیر خواهد داشت و از این طریق رابطه رشد عدالت به‌ شکل مکملی متأثر خواهد ساخت. واژگان کلیدی: نوآوری،رشد اقتصادی،عدالت،توزیع درآمد.
آدرس اینترنتی