طراحی مدل علمی بر اساس مبانی و پارادایم های اقتصاد اسلامی
36 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » زمستان 1387 - شماره 32 (18 صفحه - از 123 تا 140)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از چالش‌های جدی در روش‌شناسی، نحوه ارتباط میان اصول و پارادایم‌های مکتب با علم اقتصاد است. برخی این‌دو را جدا از هم و عده‌ای دیگر بین این‌دو ارتباط منطقی می‌بینند. مکتب را طراحی استراتژی و علم را حصول به آن می‌دانند. اصول و پارادایم اقتصاد اسلامی هر چند موضوعی غیرعلمی و غیرآزمون‌پذیر است، اما حکیمانه، عادلانه، تعادلی و برای رفاه بشر است. برای به‌کارگیری آن باید تبدیل به گزاره علمی و فرضیه متناسب با آن شود و با تعریف متغیرهای مرتبط، آن را ارزیابی کرد و اثر آن را سنجید. نویسنده در این مقاله به این فرایند در اقتصاد اسلامی باور دارد. بر این اساس می‌توان آموزه‌هایی مانند نفی ربا (بهره) را مدل‌سازی کرده و اثر آن را بررشد سنجید. واژگان کلیدی: مکتب اقتصادی اسلامی ، علم اقتصاد ، نفی ربا ، مدل سازی ، روش شناسی
آدرس اینترنتی