اثر تغییر ساختار تأمین مالی بودجه بر رشد اقتصادی در ایران
34 بازدید
محل نشر: تحقیقات اقتصادی » تابستان 1383 - شماره 65 (28 صفحه - از 185 تا 21
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
ازسال 1381 دولت براساس دستورالعمل صندوق بین المللی پول، ساختار بودجه را به روش جدید تنظیم کرده است. در این روش، در تراز عملیات جاری و واگذاری خالص دارایی، نحوه تامین مالی بودجه را تغییر داده است. در این مقاله و براساس روش فوق و با استخراج داده های80-1358، اثرتغییر تامین مالی بودجه دولت بر رشد اقتصادی از طریق مدل خود برگشت با وقفه توزیعی و آزمونهای برون زایی و ابربرون زایی سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد: اثر اندازه جاری بر رشد، منفی و اثر اندازه عمرانی دولت بر رشد، مثبت است. همچنین انتقال مازاد تراز واگذاری خالص دارایی برای تامین کسری هزینه جاری، مخارج عمرانی را جیره بندی کرده و اثر مثبت اندازه عمرانی بررشد را کاهش می دهد. واژگان کلیدی: اندازه دولت ، رشد اقتصادی ، آزمون خود برگشت با وقفه توزیعی ، آزمون برونزایی ، آزمون ابر برون زایی ، ساختار تامین مالی ، بودجه دولت
آدرس اینترنتی